PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY K R Z E M I E N I E W O zawiadamia, że L Sesja Rady Gminy Krzemieniewo odbędzie się 22 września 2023 roku (piątek) o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia, powitanie wszystkich zgromadzonych.
2.
Przedstawienie porządku obrad L Sesji Rady Gminy Krzemieniewo.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje i zapytania radnych.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2023 (druk nr 376)
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2023-2028. (druk nr 377)
8.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników. (druk nr 378)
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 530/2; 530/3; oraz części działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 530/1; 1217; 535; 536; 540; 1229/4 położonych w miejscowości Krzemieniewo w rejonie ulic Leśnej i Przemysłowej gmina Krzemieniewo, w granicach określonych na załączniku graficznym (druk nr 379)
10.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 56/1, położonej w miejscowości Mierzejewo, gmina Krzemieniewo, w granicach określonych na załączniku graficznym. (druk nr 380)
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 237, położonej w miejscowości Drobnin, gmina Krzemieniewo, w granicach określonych na załączniku graficznym (druk 381)
12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzemieniewo. (druk nr 382)
13.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.
Wolne wnioski i komunikaty.
15.
Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Mirosław KrysztofiakZałączniki: