Urząd Gminy w Krzemieniewie uprzejmie informuje, że prowadzi nabór wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Przyjmowane są wnioski od osób, które zdjęły z dachu płyty azbestowe i złożyły w tut. Urzędzie oświadczenie o ich zdemontowaniu.

Składając wniosek należy podać dokładną ilość, rodzaj wyrobów zawierających azbest oraz rodzaj budynku z którego usunięto azbest. Dodatkowo osoby, ubiegające się  o przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do złożenia oświadczenia o udzielonej pomocy publicznej.

Szczegółowe warunki przyjmowania wniosków zawiera regulamin, który wraz ze wzorami wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zadania decydować będzie kolejność zgłoszeń. W sytuacji wyczerpania limitu zadeklarowanej
do usunięcia ilości odpadów zawierających azbest, bądź wykorzystania środków finansowych wnioski będą rozpatrywane przy następnym naborze.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 34,  
do 27 stycznia 2023 r.

Formularze wniosku wraz z załącznikami można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie (pokój nr 23) oraz na stronie www.krzemieniewo.pl

 

 

                                                                   Załączniki: