PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
K R Z E M I E N I E W O
zawiadamia, że
XLII Sesja Rady Gminy Krzemieniewo
odbędzie się 28 listopada 2022 roku (poniedziałek)
 o godzinie 14:00 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie wszystkich zgromadzonych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy Krzemieniewo.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2022
  (druk nr 317)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2022-2028 (druk nr 318)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 319)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
  w zakresie sportu na terenie Gminy Krzemieniewo (druk nr 320)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzemieniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie na rok 2023. (druk nr 321)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw: Góruszki i Wyżucin, występujących jako części wsi Nowy Belęcin, położonych na terenie Gminy Krzemieniewo (druk nr 322)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. (druk nr 323)
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zakończenie.            

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ Mirosław Krysztofiak