Wójt Gminy Krzemieniewo uprzejmie informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach udziału w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający
z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W ramach Programu możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompa ciepła powietrze/woda lub pompa ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane
za niekwalifikowane.

Wysokość możliwej do otrzymania dotacji zależeć będzie od dochodów beneficjenta.

Poziom 1- podstawowy: dofinansowanie może uzyskać beneficjent, którego roczny dochód nie przekracza 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 – podwyższony: do podwyższonego poziomu dofinansowania kwalifikuję się beneficjent, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy: do najwyższego poziomu dofinansowania kwalifikuje się beneficjent, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunkiem otrzymania dotacji będzie zobowiązanie właściciela lokalu mieszkalnego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Zasady naboru

W pierwszej kolejności Gmina Krzemieniewo ma za zadanie oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia.
W tym celu zorganizowaliśmy nabór wniosków od mieszkańców Krzemieniewa, którzy będą chcieli skorzystać z Programu. Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie,
w określonej wysokości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W związku z powyższym przygotowano wstępną deklarację chęci skorzystania
z dofinansowania w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Wypełnioną deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, pokój nr 23 w godzinach od 8.00 do 15.00 do 14 października 2022 r.

Deklaracja nie jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.Załączniki: