ZK.III.6332.4.1.2019.8 Poznań 28.11.2019 r.
RAPORT NR 1
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANOWIENIEM STREF OCHRONNYCH
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM (W ZWIĄZKU Z POTWIERDZONYMI
OGNISKAMI WIRUSA ASF W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM)
STAN NA DZIEŃ 28.11.2019 R.
GODZINA 18.00
I. Wojewoda Wielkopolski
1) 19 listopada 2019 r. – spotkanie w WCZK w sprawie ASF z przedstawicielami starostów
województwa wielkopolskiego. Uczestniczyli starostowie: złotowski oraz kaliski,
przedstawicicel WLW, dyrektorzy wydziałów WUW w Poznaniu. Omówiono problemy
związane ze zwalczaniem lub minimalizowaniem zagrożenia od ASF na obszarze Wlkp.
w tym m in.:
- wygradzanie terenów zagrożonych lub chronionych
- ograniczenie udziału myśliwych z rejonów objętych ASF w polowaniach na terenie Wlkp.
- zmiany w prawie łowieckim (ograniczenie rejonów łowieckich do granic województwa)
- dzierżawa terenów dla kół łowieckich przy przestrzeganiu powyższych zasaad
2) Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 21 listopada 2019 r.
w sprawie sytuacji epizootycznej w województwie wielkopolskim w związku z zagrożeniem
wystąpienia wirusa ASF.
3) Wojewoda Wielkopolski wystąpił dnia 22.11.2019 r. z wnioskiem do Ministra Klimatu o
wsparcie finansowe Lasów Państwowych na budowę ogrodzeń w strefach zagrożonych i
chronionych
4) 22 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie w WCZK z przedstawicielem WLW. Tematem było
omówienie i przygotowanie miesięcznego planu przeszukiwań, omówienie wniosku wojewody
o użycie SZ RP.
5) 26 listopada 2019 r. – ustalenie zasad obiegu informacji o przypadkach ASF w woj.
wielkopolskim oraz przesłanie stosownych dokumentów do właściwych służb, straży i
inspekcji.
6) Wojewoda Wielkopolski wystąpił dnia 27.11.2019 r. z wnioskiem do Ministra Obrony
Narodowej o skierowanie wydzielonych sił i środków SZ RP do wsparcia administracji
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. (61) 854-99-00, 854-99-10; fax (61) 852-73-27, 854-99-20,
e-mail czk@poznan.uw.gov.pl
publicznej w realizacji zadania związanego z zapewnieniem współudziału w monitorowaniu zagrożenia wystąpienia Afrykańskiemu Pomoru Świń na terenie województwa wielkopolskiego.
a) Gmina Siedlec, powiat wolsztyński – 3 i 19 grudnia 2019r.
b) Gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński – 11 i 12 grudnia 2019 r.
c) Gmina Przemęt, powiat wolsztyński – 4, 5 i 18 grudnia 2019 r.
7) Wojewoda Wielkopolski wystąpił dnia 28.11.2019 r. z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o rozważenie wdrożenia czasowego zamknięcia przejść dla zwierząt oraz ograniczenie możliwości korzystania z przejazdów technicznych zlokalizowanych wzdłuż dróg ekspresowych oraz autostrad.
8) Opublikowane zostało Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 8/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia działań w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa wielkopolskiego (. Na terenach objętych strefą ochronną (powiat wolsztyński, gminy Rakoniewice i Wielichowo w powicie grodziskim, gminy Lipno i Włoszakowice w powiecie leszczyńskim) nakazuje się m in. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików oraz prowadzenie poszukiwań w celu znalezieniapadłych dzików. https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_woj_wlkp_obszar_ochronny_003_edytowalna-2.pdf 9) Kampania informacyjna: − Zamieszczono (ważność do 31.12.2019 r.) komunikat w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO) o treści: ”W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu na terenach leśnych. Każdy przypadek znalezionego padłego dzika należy pilnie zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub do najbliższego Posterunku Policji, Leśnictwa lub Urzędu Gminy. Zwłok nie wolno dotykać !”
II. Inspekcja Weterynaryjna
1. Monitoring sytuacji w ‘strefie zółtej’
2. Organizacja i przeszukanie rejonów w powiecie wolsztyńskim i leszczyńkim. Znaleziono 7 szt dzików – wszystkie z ujemnym wynikiem ASF.
3. Przemieszczanie komór chłodniczych za wschodnich i północnych rejonów województwa w rejon ‘strefy żółtej’ (okolice Wolsztyna i Leszna). Zakupy nowych chłodni.
4. Uruchomienie w WIW Poznań laboratorium do badań na obecnośc ASF – skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań!
III. Policja i Państwowa Straż Pożarna
1. Działania zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia WZZK.
IV. Powiat wolsztyński
1.Prowadzona jest kampania informacyjna dot. wirusa ASF.
2. Sytuacja na bieżąco monitorowana.
V. Powiat leszczyński
1. Posiedzenie PZZK poświęcone zagrożeniu ASF oraz sytuacji na granicy województw.
2. Prowadzona jest kampania informacyjna dot. wirusa ASF.
3. Sytuacja na bieżąco monitorowana.
VI. Powiat wągrowiecki
1. Prowadzona jest kampania informacyjna dot. wirusa ASF.
2. Sytuacja na bieżąco monitorowana przez służby.
3. Posiedzenie komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie ASF.
VII. Lasy Państwowe
Regionalna Dyrekcja w Poznaniu
1. Prace związane z budową ogrodzenia wzdłuż granicy województw wielkopolskiego i lubuskiego (w gminach objętych strefą ‘żółtą’). Do dnia 29.11.2019 r. ukończona zostanie budowa ok. 20 km ogrodzenia.
2. Współpraca z PLW podczas poszukiwań padłych dzików na terenach leśnych i przyległych.
Dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego / - /
Karol WojciechowskiZałączniki: