PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

K R Z E M I E N I E W O

zawiadamia, że

XXIV Sesja Rady Gminy Krzemieniewo

odbędzie się 22 lutego 2021 roku (poniedziałek),

 o godzinie 14:00 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Krzemieniewie

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie wszystkich zgromadzonych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021 (druk nr 188)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzemieniewo na lata 2021- 2025 (druk nr 189)
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo na 2021 rok. (druk nr 190)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mierzejewo stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo (druk nr 191)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzemieniewo. (druk nr 192)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzemieniewo na lata 2020-2032. (druk nr 193)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. (druk nr 194)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (druk nr 195)
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 15. Zakończenie

Przewodniczący

Rady Gminy Krzemieniewo

/-/ Mirosław Krysztofiak

 Załączniki: